Inloggen studenten

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van je studie

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en onderstaande aanvullingen zijn van toepassing.

nrto_av_16_04_2015.pdf (288.96 KB)

Aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO

1. Overeenkomst

Door je in te schrijven voor een opleiding van OnlineStuderen.com ga je met ons een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaar je akkoord te zijn met de voorwaarden zoals hier vermeld. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De overeenkomst komt tot stand zodra jouw aanvaarding van het aanbod ons heeft bereikt en wij de ontvangst daarvan hebben bevestigd. Als je via internet hebt ingeschreven, ontvang je een e-mail van OnlineStuderen.com waarin de overeenkomst met jou wordt bevestigd. Bij inschrijving per post, per fax of per telefoon vindt bevestiging per post of e-mail plaats.

De overeenkomst met OnlineStuderen.com mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht).

Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen, waarmee je aangeeft, dat je de overeenkomst wilt ontbinden.

Daarna heb je nog 2 dagen de tijd om eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. OnlineStuderen.com betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na het retour ontvangen van toegezonden leerstof en/of materialen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan accepteert OnlineStuderen.com de retourzending niet en ben je verplicht de leermiddelen af te nemen.

2. Soepele betalingsmogelijkheden

Het lesgeld en het inschrijfgeld staan vermeld op de prijslijst bij de studiegids en op internet. Het lesgeld kan op verschillende manieren betaald worden:

  • Termijnbetaling
    Je ontvangt facturen waarmee je maandelijks het verschuldigde termijnbedrag overmaakt.
  • Per module
    Je ontvangt facturen waarmee je per module het verschuldigde bedrag overmaakt..

Wanneer je niet volgens afspraak betaalt, kan OnlineStuderen.com je, na het versturen van een betalingsherinnering, de toegang tot het studiemateriaal tijdelijk ontzeggen en de studiebegeleiding tijdelijk stopzetten tot de achterstand in betaling is ingelopen. Dit betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen jou en OnlineStuderen.com is beëindigd. Als OnlineStuderen.com overgaat tot een incassoprocedure, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor jouw rekening. Is hierdoor studievertraging ontstaan dan geeft OnlineStuderen.com geen garantie dat de lesstof nog voldoet aan de exameneisen. Wil je alsnog deelnemen aan het examen dan rekent OnlineStuderen.com extra kosten voor het toezenden van het meest recente lesmateriaal. Deze extra kosten verschillen per opleiding.

3. Toegang en persoonlijke begeleiding

Niet iedereen studeert in hetzelfde tempo. Bovendien kan het gebeuren dat je om welke reden dan ook je studie tijdelijk moet onderbreken. Bij OnlineStuderen.com is dat geen probleem. Je hebt 12 maanden recht op toegang tot de leerstof en begeleiding. Na die 12 maanden kunt u de toegang tegen betaling verlengen met een minimum van drie maanden.

De studieleiding houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Je krijgt een eigen mentor toegewezen. Via de digitale leeromgeving kun je hem bereiken. Via e-mail kan ook. De mentor zal zijn e-mailadres aan jou kenbaar maken.

De administratie (bijvoorbeeld voor betalingen of examenaanvragen) bereik je via info@onlinestuderen.com.

4. Je ontvangt tijdig informatie over het examen

Om aan het examens te mogen deelnemen, moet je je tijdig aanmelden bij de administratie van OnlineStuderen.com, tijdig het verschuldigde examengeld betalen én voldoen aan de eventuele toelatingseisen. Wij informeren je tijdig over de benodigde examenbescheiden.

5. Voortijdige beëindiging

Wil je je opleiding voortijdig beëindigen, dan moet je OnlineStuderen.com daarvan schriftelijk in kennis stellen. Je e-mail zend je naar info@onlinestuderen.com.  OnlineStuderen.com hanteert een opzegtermijn. De opzegtermijn is twee maanden. De opzegtermijn wordt als volgt berekend. Stel, wij ontvangen je opzegging op 20 juni. Dan gaat je opzegtermijn in op 1 juli en eindigt deze op 31 augustus. Ontvangen wij je opzegging op 1 juli, dan gaat je opzegtermijn in op 1 augustus en eindigt deze op 30 september. Aan een voortijdige beëindiging zijn kosten verbonden. Ook bij voortijdige beëindiging ben je het lesgeld verschuldigd over het aan jou gezonden studiemateriaal. Daarnaast ben je lesgeld verschuldigd voor de duur van de opzegtermijn. Je bent minimaal de kosten voor de toegang tot de (deels) gevolgde modules verschuldigd alsmede de boekenkosten.

Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat je niet van je betalingsverplichting. Ook de waarde van door jou ontvangen extra materialen zul je bij opzegging moeten voldoen. Het eventueel te veel betaalde lesgeld, met aftrek van de eventuele korting voor betaling ineens, wordt op je rekening teruggestort.

Opzegging wanneer je al het lesmateriaal al ontvangen hebt dan wel toegang hebt gehad tot alle modules, leidt in geen enkel geval tot terugbetaling.

6. Gebruik van de studiematerialen en de digitale leeromgeving

De intellectuele eigendomsrechten op het studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (print of digitaal) te allen tijde bij Tele-educatie Nieuwegein BV, eigenaar van OnlineStuderen.com. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. We zullen hier, middels controle van IP-adressen, streng op toezien.

7. We doen er alles aan om fouten te voorkomen

OnlineStuderen.com doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal en de toezending daarvan te voorkomen. Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze aan: info@onlinestuderen.com.

OnlineStuderen.com zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van OnlineStuderen.com is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

8. De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat alle door jouw verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Als je je inschrijft voor een van de opleidingen waaraan examens zijn verbonden, geef je Tele-educatie Nieuwegein BV, eigenaar van OnlineStuderen.com toestemming om je contactgegevens en inschrijfgegevens (opleider, opleidingsnaam en startdatum) door te geven aan de exameninstantie. Zij zal deze gegevens gebruiken om je te informeren over het examen en daaraan gerelateerde zaken.

Zonder jouw toestemming zal OnlineStuderen.com jouw gegevens niet aan derden verstrekken. OnlineStuderen.com verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens. Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen.

Zie ook ons privacy statement.

9. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeenkomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door OnlineStuderen.com worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt door kennisgeving via sociale media zoals Facebook en Twitter of publicatie op de website van OnlineStuderen.com.